Казак улт азаттык козгалысы. 3 кітап

Әркім өз дертін өзі біледі. Жаяудың мұңын атты білмейді. Аштың мұңын тоқ білмейді. Сол себепті ЖИЫНҒА мұңымызды білетін өз адамдарымыздың баруы керек. Егер надандық пен бұл зор жарысқа өзімізден ат қосылмай, қалсақ, ел жеген жемістен жемей қалғанымыз болады. Ел көрген жарықты қараңғыда қалғанымыз болады. Ел алған бәйгеден құр қалғанымыз болады. Ең ақырында басқа елдер ұрандарын шақырып, туларын көтеріп жатқанда, үйде езіліп ұйықтап жатқанымыз болады. Осы күні төңірекке көз салып қарасақ, бостандық болды, баршаға теңдік тиді, заман өзгерді деп бізден бөтен жұрттар ЖИЫЛЫС ҚЫЛЫП бас қосып, Учр.Собраниеге жіберетін өкілдерін даярлап жатқандай көpiнеді. Ол баратын өкілдерге тапсыратын тілектерін айтып, қолдарына істейтін icтерінің жобасын көрсетіп беріп, жатқан көрінеді. Осынша көптің ішінде жұмған көзін ашпай кескен аяғын жимай, қаннан қаперсіз жатқан біздің ақ қалпақты қырғыз халқы көрінеді. Өзге жұрттарды қоя тұрып, мысал үшін мына өзіміздің қатар жүріп, қатар қонып жүрген қазақ бауырларымызды алайықшы. Оларда өзгеpic болғаннан бepi талай жерге бастарын қосып, мұң - мұқтаждарын кеңесіп, тіршілік қамын қылып жатыр. Июль ішінде ОРЫНБОР ШАҢАРЫНДА, август басында ТАШКЕНТ шаһарында болып өке жиылыстарда Учр.собраниеге баратын адамдарын да белгілеп қояды. Рас, біздің қырғыздың әлі күнге шейін басы қосылмай жүргеніне себептер де бар шығар. Мысалы, әр уақыт кеп жұмысында басшылық қыла қоятын ЖЕТІСУ ҚЫРҒЫЗДАРЫ былтырғы аласапыран туралы үлкен қырғынға ұшырап қалды. Бірсыпырасы тентіреп, мал басынан айрылып, қара бастарымен әлек болып кетіп. Бірақ, аман қалған басқа қырғыздарда жоқ, емес. Міне, осылар не қылып жатыр, неге өздері шықпайды. Бұлар биылғыдай бip жақтан бостандық, теңдік күн туып жатқанда, бip жақтан тұқымы, қаны бip бауырлары қырғынға ұшырап жатқанда, қимыл қылмаса, қашан қимыл қылады?

Ағайын, ақ қалпақты қырғыз - ай! Осылай өмірге басымыз бірікпей, әр жерде бытырап жүріп бірімізге - біріміз жанашыр туысқандық көрсетпей шынымен тозып - ақ кеткеніміз бе? Шынымен - ақ бізде ұлтшылдық, жұртшылық дегеннің болмағаны ма? Япрым - ай, бұған кім нанар? Кешегі ел намысын жақтап, ұлт арын жырлаған қырғыздың ту басылары - Бәйтік батыр, Шабдан батыр, Құрбанжан датқалармен қанымыз бip емес пе? Қай ағайындар белді бекем буынып, туды қолға көтеріп, біз де бойымызды көрсетейік. Ұлт намысын жібермей, ұлы топқа түсетін бip азамат жоқсың ба? Кел, жақсылар, шық ортаға бас қосайық. Қырғыз болып Жетісу баралық. Жаттан зорлық көріп, мал жанынан айрылып, тентіреп қалған бауырларымыздың көз жастарын көрсетейік, киімі жоққа киім болайық, тамағы жоққа тамақ болайық Бұл біздің кешірілмес қарызымыз емес пе?

Онан кейін Ферғана баралық. Қарыздар ұйытқысы Ферғанада демеуші ме еді. Қой, олай болмас, оларға барып, қанымыз бip, ұранымыз бip қарындас екенімізді айталық Сонан соң, Сырдария баралық Онда қалың қазақ отырған азғана ағайындарымыздан хал -жағдайын білейік, артымыздан ертелік, сөйтіп, ел болып бізді көрелік. Басқалар алған бәйгеден біз де құр қалмалық "Жатқанға жан жуымайды" деген, "ақсақ қойша" топ.... Әр ұлыстан бip - екі адам келсе болды. Қаралатын мәселелер көп: артында қалмалық Осы күні қазақ, ноғай, сарт әрқайсысының өз тілдерінде әлденешеуден газеттері бар. Әзірге біз қазақ бауырларымызды мінгесіп отырмыз. Бірақ, халықтың ұғынуы үшін газет өз тілінде болса, онан да жақсы болар еді.

Бас қосуды ұнатып адам жібермекші болған бауырларымыз ертерек хат арқылы екі телеграмм арқылы төменгі адрес бойынша хабар қылса екен. Ол уақытта бірінші жиналыста сөйленетін мәселелердің тәртібін даярлар едік. Екінші жиылыс үшін ерте бастан орын қамдар едік.

Төреқұл ЖАНҰЗАҚОВ.

Қасымбек ҒАЛЫМБЕКОВ (Хашымбек)

Адрес: г.Ташкент. Члену Обл.Совета Тюрекулу Жанузакову. // "Бірлік туы", № 7.

№ 105

2 қыркүйек 1917 ж.

Алматыдан босқын қырғыздарға жылу бергендердің бipсыпырасы ақшаларын менің атыма жіберіп тұр. Мен жұмыс пен әр жерге жүріп - тұрамын. Сондықтан босқын қазақ - қырғыз үшін ақша жіберушілер мұнан былай тура Алматыдағы обласной қазақ комитетіне жіберсе екен.

Мұхаметжан ТЫНЫШПАЕВ

// "Қазақ", № 242

№ 106

Ақ қалпақты қырғызға

14 қыркүйек 1917 ж.

"Бірлік туының" 7 - інші нөмірінде Төреқұл Жанұзақ баласы һәм Әшімбек Ғалымбек баласы "Ақ қалпақты қырғыздарға" деп бip мақала жазған. Мақаласында өткен өзгеріс болған бостандық һәм Учредительное Собрание жайын баяндап, қырғыз халқына мынаны айтады: ... "Әркім өз дертін өздері біледі Жаяудың мұңын атты білмейді, аштық мұңын тоқ білмейді. Сол себепті бұл жиынға мұңымызды білетін өз адамдарымыздың баруы керек.

Қырғыз бауырларымыз өнер - білімнен шетірек, надандыққа көршірек болғандықтан былтырдан бepi де көп қапа шегіп жатыр еді. Енді Төреқұл, Әшімбек секілді ұлтшыл азаматтар шығып бауырларына басшылық етіп, көзін ашып, көсемдік қылуына біз тілектеспіз.

"Қазақ", № 243.

№107

Жетісу облыстық қазақ съезі туралы

5 қазан 1917 ж.

Алматы. 9 сентябрде Алматыда болған Жетісу облыстық қазақ съезі Бас министрге һәм Жер министріне мынадай телеграмм берді.

"Съезде жер мәселесі һәм былтырғы бүліншілік ceбептерi қаралғанда, осы күні облыстағы Переселен iciн басқарушы Гончаровскийдің һәм оның жолдастары Корсак пен Аноновтың бұрынғы Статистика iciн басқарушы Буригиннің һәм басқа көп адамдардың докладтарынан анықталды. Жетісудағы бұл күнгі ретсіздік, жер мәселесі тақырыпты күйсіздік һәм былтырғы халықты қанға қарық қылу ісінде айыпкер бұрынғы переселен iciн басқарушы Белинский екендігі, қазақ халқын жақсы жерден мақрұм қалдырушы һәм iciнің тәртіпсіздігімен орыс халқын да дұрыстап орналастырмағандығы айқындалды. Съезд таң қалды. Бір облыс елді осындай көңілсіз күйге ұшыратқан Белинский осы күнге шейін Орынборда Гос.имуществоның билеушісі болып тұрғанына. Сондықтан қаулы қылды: Тоқтаусыз Белинский орнынан түсіруді үкіметтен сұрауға һәм оның Жетісуда қалдырып кеткен лаңын тексеріп, өзін үкімге тартуды өтінуге.

Съезд бастығы

ЖАЙНАҚОВ

Ішкі хабарлар.

//"Қазақ". 1917. №244.

№ 108

25 - июнь жарлығы тексерілетін болды

5 қазан. 1917.

"Майдан алабында жұмыс қылғызу үшін бұратаналарды алу керек деп түскен бас министр Штурмер шығарған жарлықтың себептерін іздеуді төтенше тексеру комиссиясы қолға алды. Негізгі закондар бойынша соғыс қызметін атқару заң шығаратын мекемелерден өткенде жүктелу керек еді. Бірақ сол кезде ішкі icтер министрі болып тұрған бас министр бұратаналарды 87 - інші баппен де қолданып, қызметке қоспай, жоғарғы мекеменің күшімен алды. Штурмердің жолсыз шығарған жарлығы ай - шайға қарамай орындала бастаған соң, бұратана жұрт толқып, бүлік шығарып едіү Бүліктің де ceбeбi жергілікті хакімдердің қылған озбырлығы еді Жоғарғы һәкімнің төменгілері абайсызда шыға келген һәм тез орындаталатын шұғыл бұйрықты ақша тауып баюға һәм пара алуға, бip сарқылмайтын бұлақ қылуға айналдырып еді.

"Қазақ" 1917. N9 244.

№ 109

Г. Комиссару Временного Правительства Шкапскому и Тынышпаеву

Уполномоченного от граждан

Кочкарской волости Пишпекского уезда

Манаса Сарыбаева

Прошение

Октября 20 дня 1917 года.

Прилагая при сем копию постановления и имею честь заявить до Ваших сведения, что в минувшем году во время мятежа от нашей волости бежали в Китай 800 кибитковладельцев, которые все ныне вернулись, у них не имеется юрты, скота и хлеба, все лишены своих состояния не чего не имеют к существованию. Прося все не имущие лица нашей волости пособие для обзаведение своих хозяйств подали в Пишпекский Уездный Киргизский Комитет прошение на что по сие время ответа нет.

Покорнейше прошу по просьбе моих доверителей проверить заявление их и ходатайствовать пред кем будет следовать об отпуске пособие, обзаведение юрты, скота, хлеба если со стороны казны не будет пособие то зимою умрут от голода и холода 4000 граждане и гражданки Кочкарской волости.

Уполномоченный (подпись по киргизский).

ЦГА РК. Ф.Р - 9. Оп.1. Д. 115. Л.З.

№ 110

Копия

Гражданину Генеральному Комиссару Туркестанского Края*

Доверенных от 2374 кибиток Атакинской и Сарыбагишевской волостей

Пишпекского уезда, Семиреченской области

Белека Солтанаева и Джунуса Байджанова.

ПРОШЕНИЕ

25 октября 1917 г.

После прошлогодних Семиреченских беспорядков среди киргиз доверители наши, спасаясь от карательных правительственных отрядов и вооруженных крестьянских банд, принуждены были бежать в пределы Китая на местность Учтурфан – Кучи - Карашар. Перенесенные во время бегства ужасы и испытания страдания наших доверителей описать трудно, много киргиз погибло во время бегства от пуль карательных отрядов, еще больше подверглась грабежам, юрты переносные жилища и домашние вещи большей частью брошены или отняты. Когда беженцы прибыли в пределы Китая и привели в известность людей и имущество, то недосчитались около 300 человек, а по имуществу и скоту все оказались нищими. Не имея юрт и вещей домашнего обихода большинство разбрелось на зиму по китайским кишлакам (селения) и все когда - то богатые и бедные одинаково нанялись в работники китайцам и кашкарским сартам за бес цен, а неработоспособные, больные и вдовы продавали за хлеб своих детей. По подсчету за зиму продано 200 детей по цене от 25 до 1000 рублей.

С появлением весны, перед революцией, доверители наши решили послать в Россию делегацию - просить разрешения вернуться на старые места и хотя продолжали опосаться крестьян, но надеялись на милость Божью и защиту от властей. И вот в начале апреля стали до нас доходить радостные вести о низвержении старого правительства, агенты коего довели нас до положения скитальцев. Тогда мы обратились за разъяснением в г.Кашгарскому Генеральному Консулу, который объявил, что действительно Правительство Николая II и он сам низвергнуты и что прошлогодний мятеж киргиз приказано новым правительством предать забвению, участники же его амнистированы и им не воспрещается возвратиться на свои месте, но еще зимою стало известно, что бывший Генерал-губернатор Генерал Куропаткин приказал отобрать все земли мятежных волостей, а киргиз этих волостей устроить в одном горном Атбакинском участке сделав это исключительно киргизским там возможно одно-лишь скотоводство и не для такой массы, какая намечена для водворения, а посевных площадей для хлеба почти нет. Тем не менее сообщение г.Консула чрезвычайно нас обрадовало, ибо мы могли вернуться в Россию и доверители наши, помолившись богу об укреплении нового строя и принеся, по обычаю своему, последние остатки скора в жертву, в конце апреля тронулись на Родину, забыв от радости и все потери и лишения и мытарства и с надеждою что водворившись на прежние своих местах, под защитою свободной правовой России постепенно исправимым свое домашнее хозяйство. Но, прибыв в пределы России, мы узнали, что во избежания нападения, а нас крестьян, нам официально рекомендуется, не селится на своих местах, а неофициально вовсе не возвращаться. Приближаясь к прежним своим наделам, мы постепенно убеждались, что действительно опасно селиться дома. Крестьяне Пржевальского и Пишпекского уездов всюду встречали свинцом возвратившихся из Китая киргиз, убивали их десятками, грабили, власти же особенных мер против этого не предпринимают. Поэтому возвратившиеся в числе 2374 семей, мы разбрелись по разным волостям и кишлакам Пишпекского, Верненского уездов, Атбакинского участка и частью по Сырдарьинской области, где и без нас тесно, но не так опасно для жизни.

По причине страшной дороговизны, а также благодаря тому, что русское население вовсе не продает хлеба киргизам, наших доверителей ожидает та же участь, какую испытали прошлой зимой на Учтурфанском районе. Но там кое-кто еще имел средства и делился добытыми продуктами, теперь же все обнищали, что имели продали и поели, а потому положение их настоящей зимой будет ужасно, от голодовки нужно ожидать эпидемий голодного тифа, цинга. Мы пытались избегнуть ожидаемых несчастий, которые опасны и для окружающего населения, для устранения чего один из нас доверенных ездил в город Верный к областным властям и докладывал о положении наших доверителей Комиссарам Временного Правительства г.г. Шкапскому и Тынышпаеву, которые предложили не селиться на наших землях, ввиду возбужденности крестьян никакого определенного указания для облегчения нашей несчастной доли не дали. Со стороны же мы узнали, что еще около 20 мая в городе Пишпеке состоялось постановление комиссии под председательством г.г. Шкапского и Тынышпаева о предоставлении наших земельных наделов крестьянам, живущим и имеющим наделы в Атбакинском участке в селениях Столыпине, Белоцарском и казакам самовольно поселившимся в Шамшинской волости на р.Кечеты, Пишпекского уезда...

Докладывая об изложенном по поручению своих доверителей покорнейше просим Вас Гражданин Генеральный Комиссар, войти в наше безвыходные положения, сделав следующие распоряжения:

1. Установить фактически наше право пользоваться возвещенным Временным Правительством свободой и амнистией.

2. Разрешить, занять нам свои прежние наделы, на основании ст. ст. 120 и 122 Степного Положения, пока они свободы и не заняты еще крестьянами, защиты мы просим против озлобленных крестьян селений: Новороссийского, Орловского, Быстрорецкого, Акбикета, Рыбачьего и Токмака. В настоящее время крестьяне в Токмаке ежедневно избивают десятками киргиз до смерти, а в степи грабят и убивают одиноких и гражданские власти не в силах остановить озверенных крестьян, поэтому для осуществления наших прав на жизнь и свободу необходимо военная защита.

3. Оказать через Краевой, областной и уездной Продовольственные Комитеты для поддержки существования, в некоторой хотя бы степени наших хозяйств, материальную и продовольственную помощь...

г. Пишпек Семиреченской области,

п.п.Доверенные Атекинской и Сарыбагишевской волостей.

Б.СОЛТАНАЕВ.

АП РК. Ф.811. Oп.20. Д. 140. Л.37 - 39.

№ 111

Члену Туркестанского комитета Временного Правительства Шкапскому

При этом представляю на распоряжение копию протокола Токмакской участково комиссии по оказанию помощи киргизскому населению от 27 октября сего года.

Уездный комиссар (подпись)

Письмоводитель (подпись)

ЦГА РК. Ф.9. Oп. 1. Д.34. ЛЛ - Зоб.

№ 112

Копия

ПРОТОКОЛ

1917 года октября 27 - го дня, сел.Токмак

Пишпекский Уездный Комиссар на основании телеграммы Комиссара временного Правительства Тынышпаева и протокола Пишпекской уездной комиссии по оказанию помощи киргизскому населению, пострадавшему от киргизского восстания в 1916 году сего число образовал Токмакскую участковую комиссию по оказанию помощи киргизскому населению в составе коей вошли: Председатель Токмакской учасковой комиссии Токмакский участковый Комиссар ротмистра В.Григорьев представиели от общественных организаций: уездного киргизского комитета Маметали Муратулин, Токмакского участкового продовольственного комитета врачь В.А.Якубовский торгового местечка при сел.Токмак Юсуп Сатыбалдин, Токмакского волостного Продовольственного комитета Д.Бунин, Токмакского сельского продовольственного Комитета Г.Ливинский, от киргизских волостей: Тынаевской Дюр Саурымбаев, Шамсинской Мундузбай Нургазин, Джанышевской Иманалы Салтыков, Буранинской Бердыбек Кочекбаев, Карабулакской Иткары Рыспеков, Сарыбагишевской Изембай Бокчин и Атекинской Саманчи Баубеков.

По сформировании участковой комиссии председатель таковой объявил заседание открытым и предложил на обсуждение комисси следующие вопросы:

1) Сколько и в каких местах открыт питательные пункты Для голодающих туземного населения.

2) Откуда добыть юрты для размещения и киргиз при питательном пункте.

3) Откуда и каким путем приобрести продукты первой необходимости для питательных пунктов.

По обсуждении этих вопросов после обмена членов комиссии мнениями ПОСТАНОВИЛИ: 1) питательных пунктов открыть два: один в Каракунузской щель, а другой в Краснореченской щель в местности Окторской около ельников, 2) под помещения питательных пунктов и размещения при зеваемых киргиз предложены добровольно юрты: Карабулакская волость 25 юрт Шамсинская 4, Тынаевская 5 и Нурмамбетовская 2 - всего 36 юрт, которые разделить по ровну на оба пункта. В виду того, что этого количества юрт мало, простит киргизские волости пригородного и Беловодского участков добровольно дать для размещение при зреваемых киргиз 50 юрт, а если названные участки уклонятся от добровольного предоставления юрт то просит подлежащие власти необходимое количество юрт взять принудительным порядком:3) при Каракунузком питательном пункте должно призреваться 1/3 голодающих туземцев, а при Краснореченском 2/3; 4) просит Токмакский Участковый Продовольственный Комитет теперь же отпустить для питательных пунктов 500 - 600 пудов рису; 5)для закупки хлеба командировать от Участковой комиссии агентов в Загоные волости и вместе с этим просит Пишпекскую уездную Продовольственную управу выдать разрешение на право приобретение и вывоза из означенных волостей хлеба, а также просит туже управу сделать распоряжение чрез подлежащих властей, вменить в обязанность Комиссару Загорного участка об оказании самого мирового содействие командированным агентом по закупке хлеба, не останавливаясь даже перед понудительным порядком; 6) в качестве агента от участковой комиссии командировать члена Мамбетали Мураталина, а другого просит от совета Содц.Деп. Токмакского Гарнизона, с выдачей им суточных по пять руб. в сутки и необходимой суммы аванса; 7) для заведывание питательными пунктами избрали: Каракунузским Максута Утельбаева и Краснореченским Сиротджитдина Кенджебаева с выдачей им содержания первому сто руб. а второму сто пятьдесят руб. в месяц и в помощи им от волостных обществ назначит помощников, первому одного, а второму два человека с выдачей содержание по 50 руб. в месяц каждому; в виду того что делопроизводство и счетоводство питательных пунктов предвидеться большое и требующее известного знания и опытности просим Председателя участковой комиссии подыскать постороннего человека на должность секретаря с платой по ДВЕТИ руб. в месяц; 9) на канцелярские принадлежности и на обзаведение книг ассигновать 50 руб. в месяц; 10) в виду объявление согласие представителей Тынаевской, Карабулакской, Джанышевской, Буранинской, Шамсинской и Нурмамбетовской волостей взяьт голодающих киргиз их же волостей на свое попечение затребовать от этих волостей именные списки всех голодающих киргиз и выдавать на них продукты натурой председателем волостных комиссий; 11) представители от киргизских волостей внести вопрос, чтобы вместо денег, причитающихся на возмещение убытков был отпущены хлебе на сумму ТРИСТА ТЫСЯЧ руб. (300 000 руб.) постановлено просит Пишпекскую Уездную продовольственную Управу отпустить или исхлопотать отпуск хлеба на 300 000 руб. в счет убытков, причиненных восстановлением туземцев в 1916 г.

Копия за надлежащими подписями

(с подлинным сверял и верно.)

№ 113

В Семиреченской Областной Киргизский Комитет

Уполномоченных киргиз Пржевальского уезда Ишеналы Арабаева и Касыма Тельтаева

ПРОШЕНИЕ

г. Верный. 27 октября 1917 года.

Киргизское население Пржевальского уезда, искренно желая через посредство должностного авторитетного лица исправить свое отношение с русскими крестьянами, которые носит прошлогодних печальных событии, имеют к ним неприязненное отношение, исходатайствовало открытии должности Временного Участкового Комиссара. Желание и стремление киргиз сблизится с крестьянами и урегулировать отношение, пока безрезультатно и надежды на успех нет, так как наш Тонский районный участковый комиссар гр.Тюков несколько не пользуется среди крестьянского населения авторитетом и в добавок к этому даже боится посещать крестьянские селения и вести агитацию по умиротворению отношения.

Вопрос продовольствии тесно связан с умиротворением

2) Откуда добыть юрты для размещения и киргиз при питательном пункте.

3) Откуда и каким путем приобрести продукты первой необходимости для питательных пунктов.

По обсуждении этих вопросов после обмена членов комиссии мнениями ПОСТАНОВИЛИ: 1) питательных пунктов открыть два: один в Каракунузской щель, а другой в Краснореченской щель в местности Окторской около ельников, 2) под помещения питательных пунктов и размещения при зеваемых киргиз предложены добровольно юрты: Карабулакская волость 25 юрт Шамсинская 4, Тынаевская 5 и Нурмамбетовская 2 - всего 36 юрт, которые разделить по ровну на оба пункта. В виду того, что этого количества юрт мало, простит киргизские волости пригородного и Беловодского участков добровольно дать для размещение при зреваемых киргиз 50 юрт, а если названные участки уклонятся от добровольного предоставления юрт то просит подлежащие власти необходимое количество юрт взять принудительным порядком: 3) при Каракунузком питательном пункте должно призреваться 1/3 голодающих туземцев, а при Краснореченском 2/3; 4) просит Токмакский Участковый Продовольственный Комитет теперь же отпустить для питательных пунктов 500 - 600 пудов рису; 5)для закупки хлеба командировать от Участковой комиссии агентов в Загоные волости и вместе с этим просит Пишпекскую уездную Продовольственную управу выдать разрешение на право приобретение и вывоза из означенных волостей хлеба, а также просит туже управу сделать распоряжение чрез подлежащих властей, вменить в обязанность Комиссару Заторного участка об оказании самого мирового содействие командированным агентом по закупке хлеба, не останавливаясь даже перед понудительным порядком; 6) в качестве агента от участковой комиссии командировать члена Мамбетали Мураталина, а другого просит от совета Солд.Деп. Токмакского Гарнизона, с выдачей им суточных по пять руб. в сутки и необходимой суммы аванса; 7) для заведывание питательными пунктами избрали: Каракунузским Максута Утельбаева и Краснореченским Сиротджитдина Кенджебаева с выдачей им содержания первому сто руб. а второму сто пятьдесят руб. в месяц и в помощи им от волостных обществ назначит помощников, первому одного, а второму два человека с выдачей содержание по 50 руб. в месяц каждому; в виду того что делопроизводство и счетоводство питательных пунктов предвидеться большое и требующее известного знания и опытности просим Председателя участковой комиссии подыскать постороннего человека на должность секретаря с платой по ДВЕТИ руб. в месяц; 9) на канцелярские принадлежности и на обзаведение книг ассигновать 50 руб. в месяц; 10) в виду объявление согласие представителей Тынаевской, Карабулакской, Джанышевской, Буранинской, Шамсинской и Нурмамбетовской волостей взяьт голодающих киргиз их же волостей на свое попечение затребовать от этих волостей именные списки всех голодающих киргиз и выдавать на них продукты натурой председателем волостных комиссий; 11) представители от киргизских волостей внести вопрос, чтобы вместо денег, причитающихся на возмещение убытков был отпущены хлебе на сумму ТРИСТА ТЫСЯЧ руб. (300 000 руб.) постановлено просит Пишпекскую Уездную продовольственную Управу отпустить или исхлопотать отпуск хлеба на 300 000 руб. в счет убытков, причиненных восстановлением туземцев в 1916 г.

Копия за надлежащими подписями

(с подлинным сверял и верно.)

№ 113

В Семиреченской Областной Киргизский Комитет

Уполномоченных киргиз Пржевальского уезда Ишеналы Арабаева и Касыма Тельтаева

ПРОШЕНИЕ

г. Верный. 27 октября 1917 года.

Киргизское население Пржевальского уезда, искренно желая через посредство должностного авторитетного лица исправить свое отношение с русскими крестьянами, которые носит прошлогодних печальных событии, имеют к ним неприязненное отношение, исходатайствовало открытии должности Временного Участкового Комиссара. Желание и стремление киргиз сблизится с крестьянами и урегулировать отношение, пока безрезультатно и надежды на успех нет, так как наш Тонский районный участковый комиссар гр.Тюков несколько не пользуется среди крестьянского населения авторитетом и в добавок к этому даже боится посещать крестьянские селения и вести агитацию по умиротворению отношения.

Вопрос продовольствии тесно связан с умиротворением

отношения киргиз и крестьян, а потому, киргизы уже потеряв всякую надежду на существование ждут поголовной неизбежной смерти от голода и холода.

Гражданин Тюков проживая в селении Кольцовском не совершает разъезды по своему району, а потому не может видеть тех бедных киргиз, которые уже голодают, находятся на краю голодной смерти и для спасения жизни просят поспешной помощи.

Полагая, что отношение киргиз с крестьянами может сблизить лицо, знающее нравы и обычаи киргиз и крестьян, так же пользующееся авторитетам или способное приобрести авторитет постепенным общением с народом, просим ходатайство киргизского областного Комитета об освобождении гр.Тюкова от обязанности Участкового Комиссара и о назначении на его место прапорщика В.З.Зломанова в котором мы видим весьма талантливого, опытного и авторитетного человека.

И. АРАБАЕВ, К. ТЕЛЬТАЕВ.

ЦГАРК. Ф. 9. Oп. 1. Д. 27.Л. 4.

№ 114

Жетісу, Сырдария облыстарының қазақтарын Арқаға көшірy туралы (Ресейден үлгі Cібірге)

Аш қазақ - қырғыздарға жәрдем ету туралы пікірім.

Төрт жылдан бepi аштықтан болсын, Николайдың тізесінен болсын, большевиктің содырынан болсын әйтеуір, көрмеген шығынға ұшырап, ақыры таусылуға бет алып аяныш халге душар болған Жетісу һәм Сырдария облыстарындағы қазақ - қырғыздарды Арқадағы тоң облыстарға бөліп көшіріп алудан басқа амал жоқ. Өйткені, елден тиындап, тебендеп жиған жылумен оларды тойдыра алмайтынымызға көз жеткендей болды. Арқадан астық апарып тойындырарлық жер алыс, жол құмдық, жазық сахара болған соң, тартқан астықтың құты кетеді. Арзанға да түспейді. Оның үстіне оларды тегіс тойындыратын азық - түлік ол жерге жете алмайды және міндеті большевик бip үйлі жанды Арқаға әкелуге ер - көлік жетеді. Азық - түлік жеткізуге бірнешеуімен қойылған. Оның үстіне олардың іске жарайтыны мұнда келген соң, өз қотырын өздері де қасып кетер һәм мұндағы тоқ ағайындар аш - жалаңаш туысқандарын көздері көріп отырған соң, қолдан келген жәрдемдерін етпей шыдап отыра алмас еді.

Ахмет ЖАНТАЛИН

Жас азамат. 1917, № 50.

№ 115

ЖЕТІСУ ОБЛЫСЫНДАҒЫ БОСҚЫН ҚЫРҒЫЗ -

ҚАЗАҚТАРДЫҢ АУЫР ЖАҒДАЙЛАРЫН АЙТЫП

ЖӘРДЕМ CҰPAFAH РЕДАКЦИЯЛЫҚ "БОСҚЫН ҚЫРҒЫЗ - ҚАЗАҚТАР" АТТЫ МАҚАЛА

3 қараша 1917 ж.

Жетісу облысындағы босқын қырғыз - қазақтың жайы " Қазақта" жазылып келеді. Соңғы кезде басқармаға келген тілшілер хатынан тағы да мынадай оқиғаларды алып басамыз.

"Қашқарлық сарт, дүнген, қытай жігіттерінің қолынан босқын қырғыз қазақтың қыз, қатындары алынып жатыр. Бұл бишараларды жоғарғы хайуандар қатынданып, бip қолдан бip қолға мал есебінде сатып, сауда - саттыққа айналдырған. 50 сомға, 70 - 80 сомға, ең қымбаты 100 сомға сатылған қыз, қатындар көп. Бұлардың бip сыпырасын аштан өліп бара жатқан соң қырғыз - қазақтың өздері де сатыпты. Жоғарғы "саудагерлер" біз адасып жүргенде тауып алдық, әкелерінен сатып алдық деп жауап береді. Қазақ - қырғыз қыздарын бip - eкi ай қатынданып, бес - он сом пайдасына екінші - үшінші кісіге сатып жібергендер де көп.

Бұл оқиғаларды көрмеген кісіге бәpi өтірік сияқты, көзі көрген, пенде болған адамның бұған дән шығар емес. Қазақ - қырғыздың баласы XX ғасырда осындай құлдыққа, қорлыққа ұшырар, мал орнына сатылар деп кім ойлаған ..." - дейді тілші.

Жаркент уезіне қараған Мерке, Торайғыр, Байынқол, Иванов һәм Әділбек болыстарының бас адамдары мынадай хат жазады:

"Жаркент уезіне қараған 14 болыс елдің көбі қытай жеріне босып бардық. Мал -мүліктерімізді қытай - қалмақ талап алды. Біз қытайды ел деп барсақ, қытайдан даладағы аң мен хайуан артық екен. Бостандық болғаннан кейін тipi қалғанымыз елге қарай шұбырдық. Жолда қаншамыз қырғын таптық. Ұл атадан, қыз анадан айырылды. Басымызға қиямет күні туды. Мысал, Мерке болысында 1169 үй бар еді, соның осы күні 310 үй ғана қалды. Өзгесінің қайда екенін білмейміз, әрине, қырылды ғой. Ел болған соң, арамызда шалқыған, мыңды айдаған байларымыз да көп еді, ең кедей деген үйдің күн көргіштігі бар еді. Бұл күнде бәріміз дерлік, бес - он ағаштың басын құрап, қара құрым киізден жауып лашық қылып отырмыз. Құдай басымызға мұндай пәле менен қоса азап салды, қашан ел - жұрт боламыз! Міне, ызғарлы қыс таянып қалды.

Енді қайтеміз?! Қырыламыз да! Осы уақытта дүние жүзінде біздей қор болған ел жоқ шығар.

Алты алаштың азаматы! Бізді қырғыннан құтқарасыңдар ма?! Бастарың аман, малдарың түгел ғой. Бәрімізде мыңды айдаған кісілердің біpi едік. Алла Тағала бұл күнде мұндай күйге ұшыратты. Адам баласының көндікпейтін ici болмайды екен. Құдай салды, біз көндік. Надандықтың сазайын тарттық Тіл алмадық, өкінішке қалдық. Енді тілегіміз, Құдай Тағала жұрт іргесін бүтін қылсын.

// Қазақ". 1917. N9 248.

№ 116

Босқын қырғыз - қазаққа жәрдем

14 қараша 1917 ж.

Босқын қырғыз –қазақ пайдасына жәрдем бергендер: Ақтөбе yeзi, 1 – нші бөрте болысының қазақтарынан Жұмабай Оразалыұлы арқылы 103 сом 50 тиын.

Қостанай уезі, Дамбар болысының қазағы Әшман Жармұхамедұлының пайдасынан Сеит Ахмет Қоғалыбайұлы арқылы 20 сом ...

... Қызылжар уезінен Досжар Тоғайбай ұғлы арқылы 206 сом...

Орал уезі, Шыңғырлау болысынан мұғалім Зейнелғабдин Иманжан ұғлы арқылы 153 сом...

Т.с. сияқты ...

// "Қазақ", № 250

№ 117

ЖЕТІСУ ОБЛЫСЫНДАҒЫ БОСҚЫН ҚЫРҒЫЗ - ҚАЗАҚ ЖАЙЫ

9 желтоқсан 1917 ж.

"Қазақтың" 237 - ші нөмірінде Қытайға босқан қырғыз - қазақтың саны 164 мың, қырылғаны 83 мың, Қытайда қалғаны 12 мың деп көрсетіп еді. Енді бұл туралы анығырақ есеп - қисап көрсетпекшіміз. Бұл төменнен көрсетілген есеп шын мөлшерден аз болмаса, көп емес. Піспек, Пржевал уездерінен қашқанның бәpi қырғыз Жаркент, Алматы уездерінен қашқанның бәрі қазақ (үйсіннің албаны).

Қай үйез Қай облыс Барлық Қашқан Қырылған

адамы жан жан

Піспек Піспек Шамсы Боран 7225 1740 1250 500 —

Піспек Тынай 8780 3500 300

Піспек Сарбағыш 7730 7350 2400

Піспек Атеке 4865 4850 1600

Пржевал Құртқа мерген 2400 2400 1250

Пржевал Бахачы 5390 5350 3000

Пржевал Күнгей Ақсу 6125 6100 3400

Пржевал Күрмекті 7340 7000 4000

Пржевал Кеңсу - Бірназар 9250 9250 5000

Пржевал Түп 7350 7350 4300

Пржевал Түрген 11640 11600 6000

Пржевал Күншығыс-

Жетіөгіз 5070 5050 1650

Пржевал Күнбатыс-

Жетіөгіз 6735 6700 2200

Пржевал Зауке 5640 5500 2500

Пржевал Барсқауын 3525 3500 1600

Пржевал Жамбай 4965 4950 2500

Пржевал Торғай 582 5800 3000

Пржевал Жәнібек 5400 3900 2000

Пржевал Улахол 5165 3650 1800

Пржевал Семіз бел 5890 5850 2900

Пржевал Ниязбек 2670 2400 800

Пржевал Борқычы 3650 3350 1000

Пржевал Жуан арық 6120 5850 1900

Пржевал Черик 5390 3900 400

Пржевал Чақыратба 6570 3750 800

Пржевал Нарын4155 1900 600

Пржевал Аджы 3600 3600 1200

Пржевал Аун Арча 9155 8150 2000

Жаркент Ивановский 3950 3950 2500

Жаркент Байынқол 4300 4300 2700

Жаркент Кұрман 4635 4250 2600

Жаркент Алжан4515 4000 2500

Жаркент Кеген 4870 4150 2500

Жаркент Айт 4560 4100 2500

Жаркент Әділбек 1940 1900 1200

Жаркент Қоңырбөрік 5610 4550 2800

Жаркент Сарытоғай 3385 2450 1500

Жаркент Мерке 5845 5600 3500

Жаркент Шілік 5530 2900 1900

Жаркент Торайғыр 3885 3400 2100

Жаркент Қожмамбет 6755 4200 2600

Жаркент Бөгеті 4015 2700 1700

Алматы Қызылбөрік 5645 4500 2500

Барлығы 238 795 201 250 95 200

Жоғарғы 44 болыс елде барлығы 47 мың 759 түтін бар, сонан қашқаны 40 мың 250 түтін, қырылғаны 95 мың 200 жан болады. Бұл есепке қарағанда бұл елдердің босқандарынан жартыға таяу адамы қырылған.

Қатты жәбір көріп, құруға жақындаған елдер жоғарғы есепке кіреді Олардан гөpi тәуірірек деп есепке қоспағанымыз: Піспек уезінен 1) Жаныс, Чеміч елдің қазағы. Бұлар ағұста Сарыбағыш, Атеке қырғыздарына қарай ауып, солармен бірге қашып, Қошқар қоқтысында шабыншылыққа ұшырап, екі жағынан келген екі отряд мылтықтың астына алып, сонан соң тау айналып Мерке (Әулиеата үйезі) қашып, ноябрьде өз еліне жеткен. Қашқындар малдан жұрдай айрылып, кемпір - шал, жас баласының жартысын жоғалтқан; 2) Тоқпақ пен Піспектің ортасындағы қырғыздар һәм тау учаскесіндегі 10 болыс қырғыз. Бұлардың 4 - 3 - тен біpi қашып, жарым - жартысы Қытай шекарасына жетпей кайтқан, жарым-жартылы Ферғанадан күншығыс жақта Қытай жерінде Күнгейде отырып, қыстай көктемге шейін қайта тасынып, жеріне келді. 3) Ақсу учаскесіндегі ағұс айында бip күнде 700 - 600 қырғыз қырылған (бұл туралы бұрынғы пристав болған Грибановскийдің ici сотта); 4) Пржевал үйезінен — Маринка поселкесіндегі дүнген һәм бөлек болыс (500 шамалы үй) сарт - қалмақ деген ел. Бұлар үлкен қиыншылыққа түсіп қырылған, бұл күнде Қытай жерінде отыр; 5) Нарын учаскесіндегі 5 болыс қырғыз. Бұлардың арасынан 500 -400 түтін қашқан, Көбі жазғытұрым келіп, көп елдің арасына тарап кіріп кетті; 6) Алмалы үйезінен ботпай, Күнбатыс Қастек һәм өзге елдерден 80 - 50 үйдей қашқан, көбі қайтып келді; 7) Лепci үйезінен — Қарақол, Еміл һәм өзге елдерден бірен - саран қашқандар. Бұлар малдарын тауысып, бірсыпырасы қиыншылық көріп келді, бipaқ бастары аман десті.

Мұхаметжан ТЫНЫШБАЕВ

// "Қазақ", № 254.

№ 118

ІШКІ ХАБАРЛАР (И.Жайнақов туралы)

1917 жыл, 18 (13) декабрь.

АЛМАТЫ. Учредительный собраниеге депутаттыққа белгіленген И.Жайнақов былтырғы бүліншілік кезінде Байбосын дегеннің дарға асылуына себепкер болушының біpi деп уақытша орнынан түсірілген еді, Айыпсыздығы анықталып, қайтадан қызметке кipicтi деген басқармаға телеграмм келді. Бұл телеграмм Жетісу облыстық комитетінен келді. Телеграмда И.Жайнақовтың айыпталуы партиямен болған деп себептері көрсетілген екен. Біз бұрын да екі жағының бipiн - біpi қаралаған сөздерін басқанымыз жоқ. Ceбeбi, анығына көзіміз жеткен жоқ. И.Жайнақовтың орнынан тycyi туралы Түркістан комитетінің постановлениесін газеттен алып басқан едік. Сондықтан да әлі де болса екі партияның сөзін баспаймыз.

"Қазақ" № 255.

№ 119

Мақала аты анық емес, шамамен: босқын (қырғыз) — қазақ жайы

18 желтоқсан 1917 ж.

... Ақсу жағындағы қашқарлық екінші халық болады. Құлжадағы (Текес) консул Бродянский қалмақтарға, әciрece қытай дүнгандарына epiк беріп қоя берсе керек.

Сарыбағыш (Шабдан әулеттері) алты жерде тозып жүр.

Пішпек уезінен қашқан қырғыздар атеке, сарыбағыштан өзгелері еліне қосылды. Нарын учаскесіндегі қырғыздарда көбі еліне келді. Құлжа маңында 700 үй қазақ, қырғыз қалыпты. (2 мың шамалы адам), Ақсу жағында 700 үйдей қалыпты (Екі жеті 500 үйдей). Әр болыстан қалған 10 - 20 үй толып жатыр. Мұның бәрін санағанда, Қытайда әлде болса да, 7 мыңдай адам қалса керек. Бұлардың жайы қайтқандардікіндей.

Былтыр Жетісу облысында топалаң... болып 40 мың үйден аса ел қашып ... қанша жан, қанша мал ойран болып, ... қалғандары биылғы жазды көрді. Қайран жұртым, қайран елім деп жылаған дауыс құлақтарымызға естіп, өкпе - жүректеріміз толқыйды.

... Осындай қиямет қиыншылықтың басқа түpi. Қашқан қырғыздардың жайын қарасаң, жағынан қамау сияқты көрініп тұр. Күн батыс жағында аш Пішпек, аш Мерю, аш Әулие Ата, аш бүкіл Түркістан, аш жолда шек жоқ, почта аттары қырылды. Бұл жақтан астыққа келді деп болмайды. Аш халық өз үстінен астық жібермейді.

Ең қиын болып тұрған Улахолдағы 7 болыс қырғыз. Бұлардың комиссарына 60 мың сом жіберіп едік, астық сатып ала алған, ала алмағанын білмедік. (Нарынға 40 мың жібердік). Құлжадағы жаңа консулға сонда қалған қазақ - қырғыз үшін 60 мың жіберді. Жаңа документ шығарған 5 (миллионды) босқаннан қалған қазақ - қырғыздарды бұдан былай тipi сақтауға хаир етпекші болдық. Жетісудан киізді жiбepтyдi қойғызып, бәрін сатып алып, босқандарға таратпақшы болдық. Бipaқ 5 миллион қысқа қарсы келіп, арзан уақытта, бар уақытта еш нәрсе ала алмадық,- Қолымыздан келгенше қылдық, жазға шейін қаншасы тipi қалып, қаншасы қырыларын болжай алмаймыз. Жоғарғыға қарағанда қашқандардан 47 процентінің жартысы қырылған, қысы қатты болмаса азық - түлік тасу қиын болса (осы күн Алматы һәм Әулиеатаға қараған ... қазақтар аштықтан елуге жақындап қалды). Қалған 106 мыңнан 4 мыңдай қырылар. Мұндай болғанда қырылғанның eceбi 60 процентке жетер.

Жалпы 16-17 жж. Жетісу жеріндегі, қырғыз – қазақ басына түскен оқиғаны "Ақтабан шұбырыншылық" оқиғасымен тең қояды. Мұнан артық қазақ - қырғыз басына қиыншылық туған емес дейді. Осындайда қазақ, қырғызға жақындықтарыңды көрсетпестен, қашан көрсетесіңдерге саяды.

Мұхаметжан ТЫНЫШПАЕВ

// "Қазақ", № 255.

№122

Копия

Шкапскому - из Нарына

Кибитковладельцы четвертого, пятого, восьмого аулов Шаркратминской волости возвратившись из Китайских пределов не в состоянии платить податей и других повинностей так как лишились всего имущества совершенно разорились и не имеют средств для своего проживания. Ходатайствует отсрочить уплату податей до будущего года или сложения таковых за сей год.

Шаркратминский волостной Комитет

ЦГА РК. Ф.Р - 9. Оп.1. Д.97. Л. 17.

№123

Секретно

Старший чиновник особых поручений при Военном губернаторе Семиреченской области

Г. Военному губернатору Семиреченской области

Доношу Вашему Превосходительству, что, исполняя предписан Ваш от 20 июля с.г. за № я собрал не гласным путем, по содержанию анонимной записки присем возвращаемой об указанных в ней лицах следующие сведения.

Бройдо

Бройдо Григорий Исаакович - помощник присяжного поверенного, по происхождению -еврей. Будучи русско - подданным и проживая постоянно в России, он принял христианство, однако, в Берлине, по лютеранскому обряду. Причем сына своего окрестить не счел нужным, сдав его в текущем году в Пишпекскую гимназию по свидетельству равнина. Подробная характеристика в вредны деятельности Бройдо в Пишпекском уезде вообще и в частности по захвату в арендное пользование земельных участков исключительно у киргиз, перешедших в оседлость Вашему Превосходительству представлена Пишпекским уездным Начальником в письме от 14 июля за № 218. В настоящее время все общественные приговоры об аренду Бройдо земель, по протесту Уездного Начальника, Общим присутствием Областного Правления уже отменены, за исключением приговора крестьян с Бостпольского Татинской волости от 22 мая 1915 г. № 5 об аренде 9 десятины, представленной в Областное Правление 14 июля 1915 г. № 1515. Равным образом отменена Областным Правлением и приговор Общества крестьян сел Илебаевского об избрани Бройдо доверенным.

Тем не менее, Бройдо продолжает брать у киргиз земли в аренду, но без приговоров, обеспечивая себя какими-то другими способами, выяснить которые уездной администрации пока, не удается.

Упоминаемый в анонимной записке хутор, размером менее 10 десятин, приобретен Бройдо от Саксаганского. Участок этот, находящийся в пределах Талкановской вол., при выходе р.Аларчи из горьев Чуйскую долину, в 15 - 18 верстах от

Пишпека, сперва принадлежал Терентьеву, который арендовал его на 30 лет у киргиз, аренда утверждена Областным Правлением в 1914 г. от Терентьева участок перешел Ерещенко. Последний его Соксаганскому. Соксаганский возвел на нем построй, сделал насаждения и переда его частями разным лицам, в том числе и Бройдо.

ЦГА РК. Ф.44. Oп. 1. Д.38238. Л. 5 - 5 об.

№ 124

Комиссару Временного Правительства О.А.Шкапскому

Представляя при сем протокол от 20 декабря сего года, Комиссия просит Вашего разрешения о вывозе в пределы Китая 300 тысяч рублей, ассигнуемых Комиссией согласно § 3 прилагаемого протокола на покупку хлеба для Джаркентского уезда.

Председатель (подпись) Секретарь (подпись).

№ 125

Петроград Большая монетная - 22 Шинитникову

Семиречье всегда имевшее десять - двенадцать миллионов пудов избытков хлеба, ныне данные текущей статистики имеет 400 тысяч причем избытки имеются Лепсинском, Копальском, части Верненсого уездах до трех миллионов пудов, остальных уездах недостает два миллион 600 тысяч пудов. Неурожай результат первого недосева у киргиз частью русских в следствии прошлогодних событий югозападной части где хлеба не взошли, травы выгорели. Гужевой подвоз излишков северной части области не осуществим отсутствием фуража верблюдов киргиз мало. Избытки имеются крестьян казаков которые хлеб не дают ссылаясь обесценение кредиток отсутствия нужных товаров мануфактуры, сукна, железа, чая, сахара, керосина. Продовольственная организация существует только городах, деревне нет нужных работников, занимают места продкомах люди совершенно не понимающие своих задач частью пользующихся местом для личных спекуляций. При поразительным невежестве населения, отсутствии интеллигенции кучка последней бессильна что либо сделать. Национальные отношения обострились прошлого года, поэтому трудно снабжать хлебом, товарами киргиз. Небольшие партии товаров распределенных продкомом задерживаются русскими, киргизам не пропускаются. Особенно тяжелое положение киргиз вернувшихся Китая. Бежало их прошлом году около двухсот тысяч душ, половина погибла вернулись около девяноста тысяч остальные задержались Китае. Вернувшиеся лишены юрт, одежд, скота, хлеба. Помочь им нужно была летом деньги ассигнованы лишь конце сентября организовать им помощь юртами, одеждой крайне трудно, что можно делается, но вероятно весне от голода, болезней погибнуть половина вернувшихся. Для разрешения продовольственного дела единственный выход товарообмен нужно дать деревне сукно, мануфактуру, чай, железо, керосин, получить оттуда хлеб для голодающих киргиз городов. Для создания товарообмена - отправили Кульджу запасы спирта, водки обмен товары. Здесь крайне необходим выпуск местного сукна обмен хлеб. Нужно считаться тем, что Семиречья отрезано до железной дороги от Верного шестьсот верст при расстройстве гудевого транспорта отсутствие железной дороги которую нужно было построить двадцать лет назад является большим несчастьем ибо благодаря этому нет культурности и нельзя дать помощь краю. Необходимо экстренно отпустить Семиреченской дороги рельс креплений триста тридцать верст то есть до Пишпека. 478.

ШКАПСКИЙ, ТЫНЫШПАЕВ.

ЦГА РК. Ф.Р - 9. Oп. 1. Д. 79. Л.24.

№ 126

Г. Г. Комиссарам от Временного Правительства

От татарских солдат, находящихся на военной службе, имеющих жительство в сел. Токмак Семиреченской области.

Прошение

8 - го мая 1917 года, Мы нижеподписавшиеся солдаты из татар объявляем г.г.Комиссарам нижеследующие требования.

С самого начала Великой Европейской войны, мы наравне с другими солдатами свободной России для защиты Родины находились на фронте, каждый из нас оставил на произвол судьбы своих отцов и матерей, жен и детей. В то время когда мы находились далеко от своих семей ежеминутно рискуя своей жизнью за дорогую нашу Родину, возник здесь русско - киргизкий бунт, ни разбирая ни чего с обоих сторон жгли на полях хлеба, грабили и угоняли скот у некоторых из нас живущих вне Токмака разрушали жилые помещения, те киргизы у кого находиться наш скот, кто убит, кто убежал китайщину, те кто остался в живых тот абсолютно ни чего не имеет.

Теперь каждый из нас приехал сюда получив отпуск из своих частей, от 6 - ти до 2 - х месяцев с целью восстановить и привести порядок в разоренном нашем хозяйстве. Однако до сего времени не можем найти где что девался, так что в нашем хозяйстве представляется печальная картина. Кто был дома из товарищей русских солдат во время бунта и после того не зевал воспользовался случаем, удвоил даже утроил свое хозяйства, так как мы не находились в то время дома лишились почти всего и пострадали материально. Во время бунта много скота и баранов киргизских попали в руки правительства, последний распорядилась раздеть означенного скота и баранов пострадавшим товарищам русским крестьянам получили все, пострадавшие и совершенно не пострадавшие А нас проливающих кровь наравне с другими, оставили без внимания. В виду чего покорнейше просим Г.Г.Комиссаров обратить особое внимание на наше положение и дать возможность получить и нам из вышеозначенного киргизского скота и баранов и удовлетворить пособиями наравне с нашими товарищами русскими солдатами и тем дать возможность успокоится самим, отцов, матерей, жен и детей обеспечив их мы с радостью отправится по своим местам для совместной работы в рядах славной народной армии.

Старший ун.офицер Ахкаметдинов, Шейхутдинов, Шарафутдинов, Абдул-Сабир Фахрутдинов. Ефр. Исхак Сиразетдинов, Фазылыджан Сулейменов, Юсуп Абдур Османов, Тариф Сейфуллин, Гани Баймурзиев, Якуб Садырбаев, Ф.М.Алимбаев, В.Сафиуллин, Ахед Гали Мухамед Гариф - Халимулла Хамитов, Закий Абдулваев, Шамсутдин Худайбергенов, Муслимжан Ш.Шарахутдинов.

№ 127

ЖЕТІСУ ҚЫРҒЫНЫ ТАҚЫРЫПТЫ

1917 жыл.

Жетісу облысының ауасы жағымды. Топырағы бай. Сондықтан диқаншылық жөнінде ол Түркістандағы облыстардың ең алдыңғы қатарында саналады. Атағы мақтауға сиятын жер болған соң, оған Руссиядан бірден, Камчаткадағы көп переселендер келіп, соңғы он жыл ішінде бұл облыстағы ең жақсы жерлер солардың қолына етті.

Бұл жақсы жерлер сол араның нeci – қырғыз - қазақ халқынан артылып қалғандықтан, яки олардың надандық жалқаулығы себепті босқа пайдасыз жатқандықтан переселендерге еткен емес. Қайта ол жерлер Жетісудағы қырғыз - қазақ халқының қашаннан егін егіп, бау - шарбақ құрып пайдаланып келе жатқан абад* жерлерінің пішіндеп ең - ең абадтары еді. Жоғарғы жер мекемесінің көшпелі елдердің артық, жерлерін алуға болады деген тәртібін переселен чиновниктері тілегендерін ше түсінгендіктен бұл жерлер түп иелерінен тартып алынды.

Жетісу облысындағы орыс қышлақтарының ішінде біздің қазақ - қырғыздың тамдары, дуалдары жоқ қышлақ тіпті кем. Олардың үстінен өтіп бара жатқан жолаушы: Ау, бұл орыс қышлақдарында аралас отырған қырғыз - қазақтар да бар бола ма? - деп аң - таң болады. Сұрастыра келгенде анығы мынау болып ашылады: ол қышлақ отырған жер мұнан 4—5 жыл бұрын қырғыздарда болған. Оның маңындағы егін жайлар, бау -бақшалар бepi сол бұрынғы иелерінің қанша еңбек қылып, қанша малсырап қышып тәрбиелеген жерлері екен. Соңынан переселен чиновниктерді оларды таудағы тастақ пен ойдағы қайраққа қуып тастап, ұжмақ мысалды бұл жерлерді қазіргі келімсек хохолдарға алып берген қырғыз - қазақты ата - бабаларынан бepi қоныс қылып, таудан арық қазып, су әкеліп, абад қылған бұл жерлерді чиновниктердің пікіріне "артық" болып табылған.

Miнe, былтырғы қырғыз бүліншілігі дегеннің түпкі ceбeбi осы. Орыстар арасындағы қырғыздарда түpiк шпиондары азғырып қорғап жүреді деген өсектің ешбip дәлелі жоқ. Мұны шығарушылар қырғыздарды қорлау ниетінен айтып жүр.

//"Бірлік туы " газеті, № 11.

№ 128

По делу № 26/1917 г.

Постановление № 1

1917 года, апреля 7 дня, в городе Ташкенте, и.д. Военного Следования Верненского участка, Туркестанского Военного округа, рассмотрев, полученные накануне при предложении Начальника Верненского гарнизона от 23 марта с.г. № 8, переписку и дознание о присвоении Войсковым Старшиною Бычковым отбитых у киргиз быков, нашел:

11 октября 1916 года из состава командированный для подавления киргизских беспорядков 1 - ой ополченской сотни С емиреченского казачьего войска, временно квартировавшей тогда в городе Пржевальске, командиром этой сотни, Войсковым Старшиною Бычковым, отряжена была в город Верный под начальством прапорщика Иванова команда уволенных на льготу казаков. К этой команде Войсковым Старшиною Бычковым придано было некоторые количество вьючного скота, взятого со степени из числа брошенного бежавшими киргизами; о том сколько именно придано было к отряду прапорщика Иванова вьючного скота документальных данных не имеется; по показанию же большинства опрошенных из Пржевальска, взято было верблюдов 19 и быков 30; по пути следования к г.Верному были пойманы и присоединены к отряду еще 2 верблюда, а 3 быка бли сданы жителям и до г.Верного, по показанию большинства свидетелей, дошло: верблюдов 21 шт, быков 27 шт, и кроме того еще 7, а по показанию киргиза Кумурбаева 25 заводных лошадей. При вступлении в г.Верный прапорщик Иванов почему то направил весь этот скот в расположенную близ города усадьбу своего брата, а оттуда 19 быков передал в поместье Войскового Старшины Бычкова, где эти быки оставались вплоть до возбуждения данного дела. Опрошенный об этом прапорщик Иванов, заявил, будто быки им сданы были в поместье Войскового Старшины потому, что они были в плохом теле и болели ящурам. Это его объяснение противоречить показаниям большинства свидетелей, которые удостоверили, что быки были самые отборные и прибыли в г.Верный в среднем теле; о ящуре свидетели не упоминают вовсе. Е сходиться показание прапорщика Иванова с показаниями большинства свидетелей и в отношении количества пригнанных в г.Верный быков: прапорщик Иванов заявил, будто быков в г.Верный пришло не 27, а 23, из коих он 4 продал, а 19 сдал в поместье Войскового Старшины Бычкова.

Эти цифры прапорщик Иванов назвал при последнем £го опросе, а в начале он называл еще меньше цифры. Также сбивчивы /^Оказания прапорщика Иванова и также не согласуются они с показаниями большинства свидетелей и по вопросу о количестве взятых из г. Пржевальска верблюдов и заводных лошадей.

В показаниях и письменной жалобе киргиза Кумурбаева содержатся на обращение прапорщиком Ивановым в свою собственность нескольких, прибывших с отрядом лошадей, а также ковров и других, собранных из числа брошенных киргизами вещей. Эти показания Кумурбаева находят себе косвенные подтвеждение и в показаниях казаков, удостоверивших, что с отрядом следовало 6 или 7 верблюдов вьюченных каким то им неизвестных грузов.

Сопоставляя вышеуказанные с показаниями ребенникова видевшего 1 - го февраля 1917 г. Как на дачу Войскового Старшины Бычкова провезены были 2 телеги груженные киргизскими сундуками и ящиками, а также с тем, что сведений о зарегистрировании Войсковым Старшиной Бычковым отправленных с прапорщиком Ивановым скота и груза к делу не представлено, что быки оставлены были в поместье Войскового Старшины Бычкова, что ни Войсковым Старшиною Бычковым, ни прапорщиком Ивановым никому об этом обстоятельстве не доносилось в плоть до возбуждения дела и что Войсковой Старшина Бычков слишком доверчиво относится к голословным объяснениям прапорщика Иванова, сообщая о количестве отправленного из г.Пржевальск скота сведения противоречащие показаниям большинства свидетелей и.д. Военного Следователя приходить к заключению, что в данном деле имеются вполне основательные указания на возможность наличности сообщничества ВойсковошСтаршины Бычкова с прапорщиком Ивановым в целях обращения в свою пользу вышеуказанных вещей и скота.

Обращаясь затем к квалификаций обрисовывающегося в обстоятельствах данного дела преступления и принимая во внимание: 1) что местность, в коей собраны были скот и вещи, не являлась театром военных действ™; 2) что поэтому признаков мародерства в данном деле усмотрено быть не может; 3) что, в виду отсутствия указаний на регистрацию этих вещей и скота, таковые не могут считаться имуществом вверенным по службе и 4) что скот и вещи взяты были в отсутствии хозяев и выведены с мест, в коих они оставлены были хозяевами, и.д. Военного Следователя усматривает в данном деле признаки преступления предусмотренного 13 и 3 ч. 1655 ст.ст. Улож. О наказ угол. И исправит. Воинское и совершено в месте не состоящем в исключительном введении военного начальства, то в силу 338 ст. В.С.У. обследование его должно быть произведено, не через Военного Следователя, а через Судебного Следователя гражданского ведомства.

По селу и руководствуясь 347 ст. В.С.У.и.д. Военного Следователя постановил: 1) не принимая настоящего дела к своему производств, возвращая таковые начальнику Верненского гарнизона для направления подлежащему Судебному Следователю Гражданского ведомства и 2) копию сего постановления препроводить Военному Прокурору Туркестанского Военного Окружного Суда.

И.д. Военного Следователя Верненского Участка прапорщик (подпись)

ЦГА РК. Ф. 76. Oп. 1. Д. 668. Л.б - боб.

№ 129

Постановление № 7

1917 года октября 15 дня мы нижеподписавшиеся члены волостного земского собрание Кочкарской волости в присутствии председателя волостного комитета Османа Тюменбаева, все единогласно постановили избрать от нашей волости уполномочены Манаса Сарыбаева на предмет ходатайствования пред Временным Правительством о выдачи пособии обществу нашей волости лишившимся при мятеже 1916 года — скота, юрты, хлеба и ныне имеемся не чего в чем подписуемся.

С подлинным верно:

Председатель Кочкарского Волостного Комитета -

О.ТУМЕНБАЕВ (заверен печатью) Секретарь (подпись неразборчиво).

ЦГА РК. Ф.Р - 9. Oп. 1. Д. 115. Л.4.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 10

Туркестанского Комитета По Пржевальскому уезду

В виду того, что е прекращаются разъезды по уезду крестьян и отпущенных солдат с винтовками и ружьями и наблюдаются случаи убийств киргиз причем виновные не обнаруживаются в целях предупреждения таких преступлений вредных для общественного спокойствия в настоящее время когда строительство новой жизни требует особенного спокойствия и порядке Членом Туркестанского Комитета постановлено: немедленно приступить к отобранию оружия всякого как выданного крестьянами казенного так и лично им принадлежащего и хранению его в гор.Пржевальске вплоть до наступления полна спокойствия, когда и может быть возвращено лично принадлежащее крестьянам оружие.

Подписал: Член Туркестанского Комитета О.ШКАПСКИЙ.

ЦГА РК. Ф.Р - 9. On. 1. Д.34. Л. 1 - Зоб.

№ 130

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 11

Туркестанского Комитета По Пржевальскому уезду

Во время учета убытков были показания о потерях крестьянами во время киргизского мятежа. После того многие крестьяне частью сами добывали так или иначе, но убытки в скот в настоящее время несоответствуют тому размеру какой наблюдаля во время мятежа. Теперь приступлено к проверке убытков ибо интересы государства не могут быть поставлены ниже интересов, отдельных граждан и не один гражданин не должен получить больше того, что ему следует. По этому при проверке имущества надлежит выяснить количество скота, которое получено крестьянами тем или иным способом. Каждый гражданин обязывается дать точные покозание о количестве имеющегося у него скота, кто же утаит при проверке у него сюда хотя бы одну голову скота, тот будет лишень всей суммы причитающегося на его долю убытков от мятежа.

2 июня Туркестанского Комитета Шкапский.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 12

Киргизы Тургенской волости Кыдыр Байсехинов и Семизбельской волости Селим заявили мне члену Туркестанского Комтета О.А.Шкапскому, что две лошади серая и гнедая (иноходцы) со светлыми таврами ИВ принадлежат им и отобраны у них Фадеевым-Сергеевым, о действиях которого производится следствие по инициативе Пржевальского военного Комитета. В виде последнего обстоятельства постановит лошадей теперешнему владельцу не возвращать, а вперед до решения дела о Фадеева - Сергееве лошадей этих передать их законным владельцам.

Подписал: 2 июня О.Шкапский.

№ 131

Заключительное постановление

1917 года ноября 30 дня Мировой Судья 2 - го участка верненского уезда рассмотрев настоящее следств. производство по обвинению Войскового Старшины Петре Васильевича Бычкова по 3 п. 1655 ст. Ул. О наказ и принимая во внимание, что приписываемое Бычкову преступление общее, а не должностное, что настоящее дело находится в тесной связи с бывшем в 1916 г. восстанием киргиз, так как послуживший объектом преступления скот и имущество были брошены отрядом Бычкова во время усмирения бунта в половине сентября 1916 года в пределах Пржевальского уезда, что по смыслу указа Временного Правительства от 6 марта 1917 г. все уголовные дела, возникшие по поводу привлечения в действие распоряжение от 25 июня 1916 г. о привлечении инородческого населения к работам в тылу армии, должны быть прекращены и навсегда преданы забвению, в виду изложенного и не входящие в рассмотрение по существу вопроса о степени основательности возбужденного против Бычкова обвинения, руководствуясь 4 п. Ст.16 и применительно к 277 ст. У.У.С. постановил: направить настоящее дело чрез участков. Тов. прокурора в Верненский окружной суд для прекращения его дальнейшим производством за силою VI отд. Указа Временного Правительства от 6 марта 1917 года об амнистии. Зачеркнуто: "и тексту", вписано от 6/III - 16 г.".

Мировой судья - НЕСТЕРОВ

ЦГА РК. Ф. 76. Oп. 1. Д. 668. Л.56.

№ 132

(копия)

Командующему Советскими Войсками Семиреченской области

Представителей киргиз Пржевальского уезда Бакачинской, Турткамегенской волости и Кунгей Аксуйской волостей, Токтабая Толегенова, Байбусуна Кашкасатова и Ахуна Талканбаева, проживающих в Чиликской волости Джаркентского уезда.

ПРОШЕНИЕ

Свобода, от которой воссоряна вся Великая Россия и населяющие ее народности, нас несчастных каракиргиз до сего времени нисколько не коснулась, наоборот мы, благодаря бездеятельности комиссаров бывшего Временного Правительства Шкапского и Иванова, присланных в Семиречье для ликвидирования последствий печальных событий 1916 года не водворены на свои прежние земли и не спасены от голодной смерти.

Комиссары бывшего Временного Правительства и бывшие местные власти того, чтобы уладить наше отношение с крестьянством Пржевальского уезда, водворили нас в Джаркентском и Верненском уездах, обещая переводворить нас на свои прежние земли после того, как успокоится крестьянство, которое по мнению их имеет на нас непримиримую злобу.

Русские крестьяне Пржевальского уезда, как мы полагаем, наверное, теперь знают, что в возникновении беспорядков 1916 года были виноваты распорядки старого режима и отчасти бесчеловечное отношение отдельных членов крестьянства. Киргизы, от беспорядков 1916 года, как известно всем пострадали в несколько раз больше, чем русские крестьяне, отдельные члены которого по сие времени в Пржевальском уезде по полученным нами сведений беспощадно истребляют киргиз десятками, совершая разбои, грабежи и т.п. Русские- казаки Джаланашской станицы за последнее время принялись совершать разбои, грабежи жалких остатков имущества беженцев Пржевальского уезда, проживающих в Джаркентском уезде, — районе, вследствии чего мы беженцы в числе 207 кибиток принуждены были со своими голыми, босыми, голодными, полуживыми и бесприютными семействами переселиться в горы на местности "Тау - Чилик", Чиликской волости Джаркентского уезда, отстоящую от названной станицы в 70 верстках.

В данное время мы беженцы дошли до того, что никто из нас не только гарантирован от голодной смерти, а каждому из нас таковые не избежна, так как хлебных продуктов продовольствия у нас вовсе не было, а скот, уцелевший кое у кого из нас, которым пользовались все беженцы теперь кончился почти окончательно. Единственная помощь оказанная Верненской уездной убыточной комиссией в первый и последний раз после долгих наших мьттырствований несколько не помогла к спасению человеческой жизни от голода, так как таковые по расчету пришлось на душу по 7 рублей, а пуд пшеницы с доставкой на место обходится не менее 75 рублей.

Теперь наступила весна и время пахоты, все люди кроме нас страдальцев, приготовляются к пахоте, а мы полуживые, голодные беженцы все еще не водворены на свои прежние места земли, следовательно вспахивать землю нам страдальцам, брошенным всеми, наверное, придется лишь только во сне потому, что вряд ли кто ни будь побеспокоится переводворить нас на свои земли, достать для нас семена и принять меры к улаживанию нашего отношения с местными Пржевальскими крестьянами, сели только этот труд, не возьмет на себя Советская власть в лице Народных Комиссаров и Революционного комитета, которые только и заботиться о нуждах трудящегося народа.

Заявляя об изложенном, от имени голодных, умирающих несчастных киргиз беженцев Пржевальского уезда умоляем Вас гражданин Командующий войсками Семиреченской области обратить Ваше благосклонное внимание на наше ужасное положение, сделать зависящие распоряжение.

АПРК. Ф.811. Oп.20. Д.81. Л. 10 - 10об.

№ 133

ОТНОШЕНИЕ УПРАВЛЯЮЩЕГО РОССИЙСКИМ

КОНСУЛЬСТВОМ СЕМИРЕЧЕНСКОМУ ОБЛАСТНОМУ КОМИССАРУ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ВОЗВРАЩЕНИЯ БЕЖЕНЦЕВ КАЗАХОВ ИЗ КИТАЯ

г. Кашгар 13 января 1918 г.

В начале текущего зимнего периода китайские власти подняли вопрос о немедленном и окончательном выдворении оставшихся в пределах Кашгарии (в Аксуском и Уч -Турфанском р - нах) русских киргиз, численность коих к тому времени определялась приблизительно не более 10 тыс. душ. Движение этих киргиз в зимнее время при их бедности грозило им гибельными последствиями, и потому Консульству удалось, хотя и с трудном, добиться через Синцзянского губернатора разрешения для этих беженцев переждать холодно,, время на китайской территории, но при этом китайцы обусловили свое согласие тем, что с наступлением весны все русско - поданные киргизы должны быть эвакуированы в Россию и русские власти должны назначить приемочную комиссию в один определенный по взаимному соглашению пункт на русско - китайской границе, к которому, все подлежащие выдворению киргизы будут собраны без вмешательства русских властей китайцами. Стремление китайцев избавиться от киргизских беженцев, в сущности элемента совершенно в настоящее время для нимх безполезного, вполне понятг Требование же их о назначении приемочной коисси. объясняется тем, что в ней они видят гарантию того, чтог возвращающиеся киргизы будут на русской территории под охраной от нападения со стороны чисто русского населения Семиречья и, таким образом, эвакуированные не вернутся обратно в пределы Китая, как то имело место в минувшем году, когда част покинувших китайскую территорию киргиз, напуганная эксцессами со стороны крестьян, вернулась обратно.

Так как в настоящее время в Кашгаре находится советник Областного правления Песков и прапорщик Абызов, командированные Семиреченским Войсковым правительством для оказания материиальной помощи находящимся в Кашгаре киргизам, то я познакомился их с настоящим вопросом, предложил им во время пребывания в Аксу и Уч - Турфане, куда они прибудут в начале февраля, выяснить точнее количество беженцев и совместно с китайскими властями определить наиболее удобный маршрут и время выдворения киргиз и снестись по этому вопросу непосредственно с Вами, на что упомянутые лица любезно выразили свое согласие.

Настоящее отношение отправляется Вам в двух экземплярах по почте и с оказией.

Управляющий Консульством

Помета. 30 апреля 1918 г. Срочно. В Совнарком на распоряжение.

№ 301. 10 мая 1918 г. Срочно.

В Семиреченский Областной Совет Народных Комиссаров. По поручению г. Областного Народного Комиссарана распоряжение. 30 апреля 1918 г. г. Верный.

Товарищ Областного Народного Комиссара

Начальник Отделения

Bp. Исп. Об. Делопроизводителя

АО ГА. Ф, 489. On. 1. Д. 13. Л. 36-39 об. Подлинник

№ 134

Копия телеграммы из Пржевальска на имя Мустюкова

23 - го января 1918 года

"Преображенцы, Обриковцы, Отрадненский, Графа Членский ограбили киргиз Тюргенский, Тюпкий, Кенсуйский, Курмектинский волости, кроме того киргизы мрут голода ежедневно около 30 человек,просим командировать Мустюкова сюда и оказать содействие".

Киргизский Комитет.

Верно: Председатель Облкиргизсъезда - САБАТАЕВ

ЦГА РК. Ф. Р - 9. Oп. 1. Д. 147. Л.З.

№ 135

Г. Комиссару Временного Правительства

Доверенного от 500 киб. Джуванарыкской волости Пржевальского уезда, Нарынского уч. Кудайбергена Тюрегельдина

г.Верный 29 января 1918 г.

Прошение

Наша разоренная мятежом в 1916 г. волость вернувшаяся на свое старое место после объявления свободы находясь в достаточно дальнем расстоянии от укр. Нарын не имеет возможности сообщаться с администрацией этого уч. Сообщение же с Нарына стоит большого ущерба материального для волости, так как она расположена на границе Загорного уч. Пишпекского уезда. В виду этого в интересах населенияволостипросим нашу волость причислить в Загородный участок Пишпекского уезда. Если почему либо будет приостановлено причисление, то не отказатьпричислить нас в виде исключения, как разроренных и не имущих, в Загородный участок в административном, судебном и др. отношениях.

Кудайберген ТЮРЕГЕЛЬДИН

(подпись по киргизский).

ЦГА РК. Ф. Р - 9. Oп. 1. Д. 109. Л.9.

№ 136

Аш - жалаңаш қазақ - қырғызға жылу жинайтын комитет ашылды

9наурыз 1918 ж.

Алты алашқа аян 1916 жылғы 25 июнь жарлығы әлегінен Жетісу облысындағы қырғыз – қазақтың басына қиямет қайым күндер туды. Жігіт бермейміз деп қарсылық қылған үшін оққа ұшып, қаншасы өз жерінде қырғын көрді. Басшы адамдары дарға асылды. Рақымсыз үкіметтің қарулы әскерше қарсы тұра алмай көбі Қытай жеріне босты. Мал - мүліктің көбі орыс әскерінің қолына "олжаға" түсті. Адам базары ашылып, баланың құны бip шелек бидайға шықты. Бойжеткен қыздарын, жас келіншектерін қаны қара қалмақтар қиынданып кетті. Аш - жалаңаш аузына не түссе соны жеп, қайда болса сонда жатып, неше түрлі дертке ұшырап, тағы қырылды. Бақытсыз сорлылардың көз жасын, зарын ecтip құлақ, көрер көз болмады. Туған жер, өскен ел көшіп бастан кешкен қызық дәурен көздерінен пыр - пыр ұшты. Мыңдап айдап, жүздеп сапырып шалқыған байлар бip үзім нанға зар болды, әлпештеп өcipген балалары телміріп, көргеннің көзіне қарап, мойнына дорба салып, хабаршы болып кетті. Кеудеде шыбын жаны қалғандары еліне, жеріне жетіп Бұлар не көрді? Қора - қопсы ойран болған, қоймалары таланған, малдан қара қалмаған. Жеріне егін шықпаған, егін салар жан қалмаған. Жеріне кеп шықпаған, шөп жейтін мал қалмаған. Аяқ жетер жерде азық жоқ. Азықты жерге жетер келіп жоқ Келген болса азық жоқ. Қалың Алаш алыста, қаны басқадан қайыр жоқ.

Осы екі облыстағы аш - жалаңаш қазақ - қырғыз бауырларға жұрттан жылу жинап, рулы елімізді елімнен аман сақтап, қалу мақсатымен Семей облысының Алаш қаласында қазақ комитеті һәм жастардың "Жанар" атты ұйымы басшылық етіп, қауым жасады. Қауым ортасынан ic басқаратын 5 кісілік комитет сайлап шығарды. Қауымның құрметті бастығы - Ә. Бөкейханов, жай бастығы - Мұқыш Боштайұлы болды. Комитет председателде -Мирякуб Дулатұлы, орынбасары - Ж.Аймауытов, хатшысы - Мұхтар Әуезов, қазынашысы Есіркепұлы Ғабдолла, тағы бip — Ғабдолла Коскенұлы.

МАДИЯР.

// Сары арқа. 1918. № 33.

№ 137 САНАЛЫ АЛАШ!

9 наурыз 1918 жыл.

Мынау облыстағы бауырларымыздың жайын жоғарыда айттық. Біз жұрт боламыз, өз тізгінімізді өзіміз аламыз деп отырмыз! Жұртымыздың бip жағы мынадай жоғалғалы тұрғанда кіммен жұрт боламыз? Кеше бip облысымыз ойран болса, бүгін облысымыз мынадай опатқа ұшырап тұрса, ертең үшінші, арғы күні төртінші облысымыздың басына, сөйте - сөйте бәріміздің басымызға мұндай халдың келмесіне қайдан кезіміз жетеді?

Тұтанған өртті мезгілінде сендірмесек, ол өртке ертең бәpiміз де шалынбаймыз ба, шарпысмаймыз ба, сонда бізді кім жұрт қылады!? Онда біз жұрт бола алмаймыз, жоғаламыз!

МЕЙІРІМДІ АЛАШ!

Рулы елің қан жұиып тұрғанда, сен май жұтпа! Ата - аналар! Сендер балаларыңды еркелетіп, маңдайынан сипап, күнге - желге қақтырмай отырғанда, өздеріңдей адамдардың балалары сатылып, көздеріне көк шыбын үймелеп жетімдікте жүргенін, бip түйір тамаққа, бip жұтым суға зар болып отырғанын ойлаңдар! Сендерді қатын - қыздарын күңдікте, аш -жалаңаш, абыройын жаба алмай отырғанын ойлаңдар!

Атқа мінген азамат сендерге ЕЛ керек, ЖҰРТ керек болса, басшылық қылып АЛАШТЫ аман сақтау қадамына кірісіңдер!

- Намыстан АЛАШ!

- Жігерлен АЛАШ!

- Тас бауыр болма АЛАШ!

МАДИЯР.

// Сары арқа. 1918. № 33.

№ 138

Жетісу қырғыздары жайы

22 наурыз 1918 ж.

Былтырғы Қытайға қашып кетіп қайтқан қырғыздардың осы күнде азын аулақ қалғандары әр көшеде бытырап, мойындарына бip - бip дорбаларын алып бала - шағаларымен тіленіп жүргенде ұқсайды. Бірен - саран асханалар ашса да, барлық, аштарды тамақтандырып тұрған көрінбейді. Аштан өлушілер, аштық себепті, ашып - кеуіп түрлі ауруларға ұшырап қалғандардың eceбi жоқ Бip күнде 9 адамдардың елін қалғандарын өз көзіммен көрдім. Miнe, осындай етіп адам сату, кәдімгі алып - сатар сауда есебінше кіріп, бара жатқан түpi бар көрінеді. Және бұл ауырмалықтардан басқа жығылған үстіне жұдырық болып, хохол солдаттары фронттан қайта сала, атып, асып зорлық - зомбылықты тағы үдетіп тұрған жайы бар. Ұзын нұра деген жерде 26 адамды өлтіріп, бар мал, ақша, icкe асар нәрселерін алып кетіпті. Бұл талаушылар ұсталған, бірақ тергеп - тексеріп түк қылған жоқ Өткен декабрьде Орынборда болған жалпы қазақ - қырғыз съезінде аштар пайдасына үй басына 1 сом салым салынды.

Міне, бір қатар Жетісу аш қырғыздарының жайлары.

Қалдыбай ҒАБДУЛЛИН

// "Бірлік туы ". 1918. № 26.

№ 139

ДОКЛАД ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ОСОБОЙ КОМИССИИ, КОМАНДИРОВАННОЙ В КАЗАХСКИЙ КРАЙ ДЛЯ ОКАЗАНИЯ ПОМОЩИ КАЗАХАМ - БЕЖЕНЦАМ ОБЛАСТНОМУ НАРОДНОМУ КОМИССАРУ О СОСТОЯНИИ ЭТОГО ВОПРОСА

3 мая 1918 г.

Главная масса восставших в 1916 г. киргиз хлынула в Турфанский и Аксуйский оазисы -полосу Китайской территории, смежной с Пржевальским у. и только незначительная часть их направилась и попала в Кашгарский у. В Кашгарский у. бежали киргизы двух волостей Нарынского участка, где волнения оказались меньше, чем в других частях Пржевальского у., к тому же и сами бежавшие оказались мало причастными к мятежу. Их бегство было вызвано опасением пострадать от своих же киргиз - мятежников, которые или принудили бы их принять участие в мятеже, или же разграбили их стада. При таких условиях беженцы из Нарынского участка не могли долго оставаться на Китайской территории. И, действительно, они были выдворены Кашгарским консульством в места постоянного своего жительства еще в конце 1916 г., причем следует отметить тот отрадный факт, что они не понесли почти никаких потерь скотом, возвратившись в пределы России со своими стадами. Путь, по которому они шли в Китай, оказался совершенно легким для выносливого киргизского скота.

Совсем другого характера представляется картина бегства киргиз и их экономического благосостояния в Уч - Турфанском и Аксуйском р - нах. Сюда бежали киргизы из Пржевальского и Пишпекского у. - большею частью волости, принимавшие видное участие в мятеже. Общее число бежавших в эти два района в 1916 г. киргиз определялось 100 - 120 тыс. человек. Двигаясь по горам и направляясь по мало доступным перевалам, преследуемые по пятам русскими войсками, к тому же переобремененные награбленным имуществом и разными принадлежностями своего домашнего обихода, киргизы мало заботились о сохранении своего скота. Путь же, по которому они направлялись в Китай, оказался настолько тяжелым, вследствие частых мало доступных для перехода гор, что большая часть скота у них пала по дороге. По одному только пути через перевал Бедель, которым, главным образом, направлялись киргизы в Уч - Турфанский р - он, павшего скота насчитывается десятками тысяч, если не сказать более. Дорога через стоящий немного восточнее перевала Беделя перевал Бекертык, по которому мне самому пришлось ехать в г. Пржевальск, почти от самого г. Уч - Турфана до северных склонов хребта Терскей - Алатау, на протяжении приблизительно около 300 в., сплошь усеяна скелетами погибшего во время бегства киргиз разного скота, причем часто среди скелетов скота попадаются и скелеты или части их, не зарытых в землю людей. Скот, который киргизам удалось привести в китайские пределы вследствие отсутствия корма здесь и перечисленных выше лишений в пути, пал почти полностью. Если что и осталось у них ко времени приезда командированной под моим председательством Комиссии, так это очень и очень незначительное количество баранов и верблюдов, как более и выносливых, и мало требовательных животных. Не имея ничего, с утратой своего скота, помимо жалкого домашнего скарба, киргизы, чтобы поддержать свое жалкое и безотрадное существование, стали продавать самое необходимое из своего домашнего обихода - кошмы, казаны, чайники, седла, уздечки и пр. Дороговизна на предметы первой необходимости поставила всю эту киргизскую массу в крайне тяжелое положение, даже скажу более, перед лицом голодной смерти среди них стали появляться на почве недоедания эпидемии сыпного тифа, цинги и пр. Чтобы избавиться от лишних ртов и ноши в пути, киргизы начинают бросать по дороге и в местах стоянок малолетних детей. Девочек же и мальчиков свыше 7 - ми лет продают как русско и китайско подданным сартам, так и самим китайцам, в том числе и должностным лицам из числа местной администрации, по 30-40 руб. При таких условиях будущее их представляется крайне тяжелым и безвыходным. Нет ничего для них облегчающего даже и в смысле получения работ на полях, так как местное население не испытывает недостатка в рабочих руках, а наоборот, излишки своих рабочих отсылает и отсылает на заработки в пределы России.

Переходя к выяснению отношений китайских властей к бежавшим киргизам, во время появления их на китайской территории, приходится констатировать в данном вопросе два фазиса, через которые произошло развитие этих отношений и при том чуть ли не диаметрально противоположных. Первая волна беглецов, которыми оказались дунгане Мариинской вол., обнаружившаяся в середине августа 1916 г., была настолько неожиданной для самих китайцев, что не могло быть и речи о том, чтобы китайские власти могли оказать какое-либо противодействие к недопущению их на свою территорию. К тому же, большая часть бежавших оказались китайско - подданными, бывшими в 1916 г. на опийных плантациях собственно Пржевальского р - на. Все усилия китайских властей были направлены в то время к тому, чтобы внести успокоение в умы этой озлобленной массы, жестокость и свирепость коей, были памятны китайцам по восстанию дунган в 70 - х гг. прошлого столетия в западных провинциях Китая. Поэтому китайские власти, напуганные появлениям громадного количества такого неспокойного элемента, как Дунгане, и, опасаясь возникновения волнений среди своих :'одцанных сартов, поспешили увеличить число войск в г.

Турфане, как самом близком к Пржевальскому у. и опасном месте скопления беглецов, присылкой различных войсковых частей из гг. Аксу, Яркенда и даже Кашгара. Так, что если в момент неожиданного появления дунган на китайской территории в г. Уч - Турфане имелось 60 - 70 солдат, то через месяц в том же городе было собрано от 300 до 400 человек конницы и пехоты. Насколько важное значение придавали китайцы появлению беглецов, видно из того, что по получения первых известий о прибытии в Уч - Турфан дунган, туда отправился по распоряжению Синь - Цзянского губернатора (дуду) Аксуйский даоин, который и оставался там около 3 - х месяцев, пока не прекратилось движение киргиз в китайские пределы.

Первые большие партии киргиз на китайской территории появились не раньше 20-х чисел сентября 1916 г., хотя попытки перехода через границу со стороны киргиз начали обнаруживаться еще в конце августа и начале сентября. Будучи командирован в августе в Аксуйский и Уч - Турфанский р - ны выяснить картину бегства дунган, подлежавших призыву на работы в действующую армию и бежавших тогда еще наиболь¬шей партией в 75 человек, драгоман Кашгарского консульства г - н Стефанович, осведомленный о характере волнений в Пржевальском и Пишпекском у., своевременно предупредил приехавшего в Уч - Турфан Аксуйского даоиня, что появление киргиз в пределах Китая для русского правительства явится нежелательным, допущение же их на китайскую территорию и удовлетворение их просьб (предоставить им пастбища и принять их в китайское подданство), если таковое случится со стороны китайских властей, будет рассматриваться как акт недружелюбный и угрожающий интересам Российского государства, тем более, что и статьи договоров о перебежчиках, заключенные между обоими государствами, никоим образом не позволяют им появляться на территории той или другой из договаривающихся сторон. В результате подобного рода настояний со стороны г - на Стефановича перед Аксуйским даоинем оказалось, что он до 15 сентября 1916 г. отказыва) киргизам перейти на китайскую территорию и принять их в свое подданство. По его распоряжению были поставлены караулы из китайских солдат как на перевал Бедель, как! главный путь из г. Пржевальска в Уч - Турфан, так и на других перевалах, на случай возможного движения киргиз в китайские пределы. Вследствие принятых мер киргизы не могли появляться на китайской территории, так как помимо того, что им ясно было высказано отношение китайских властей, как их уполномоченных, так и через отдельных лиц, специально командированных даоинем на места их стоянок, наЛичность же караула и застав была достаточным доказательством нежелательности появления их на китайской территории, почему ко времени отъезда г. Стефановича из Уч-Турфана 15 сентября, т. е. почти спустя более месяца после начала мятежа киргиз, в Уч-Турфанском р - не насчитывалось не более 20 – 30 - ти семейств киргиз, прибывших гуда самыми трудными и мало проходимыми дорогами.

В 20 - х числах сентября указанная выше картина - в смысле благоприятного отношения китайских властей к заявленным им г - ном Стефановичем требованиям о недопущении киргиз на китайскую территорию - резко изменилась. Почти тот час же после отъезда г -на Стефановича в г. Кашгар поставленные китайскими властями караулы и заставы на разных перевалах были сняты по распоряжению Аксуйского даоиня, и киргизы, преследуемые русскими войсками, хлынули всей своей массой в Уч - Турфан, что имело за собой для киргиз весьма печальные последствия, как полное разорение - утрата скота и всего имущества. Совершенно другого рода рисуется картина в смысле экономического благосостояния киргиз, если бы китайские власти не снимали своих караулов и не дозволяли киргизам переходить на китайскую территорию. Киргизы, увидев, что им не оставалось иного выхода, как изъявить покорность и выполнить требование русских властей, были выдворены последними на отведенные для них места и сохранили бы весь свой скот, который они потеряли, попав в китайские пределы.

Такую перемену взгляда китайских властей и, в частности, даоиня в отношении к киргизам определить трудно. Объяснить это недостаточностью войск в Уч - Турфанском р - не и опасением китайцев насильного вторжения киргиз в китайские пределы совершенно невозможно. Во-первых, потому, что как я сказал уже выше, китайцами в середине сентября 1916 г. был собран значительный отряд в Уч - Турфане численностью до 400 чел., впоследствии увеличенный до 600, каковые силы, можно полагать, являлись вполне достаточными на случай насильного вторжения киргиз в данный район; во - вторых, со стороны киргиз не было обнаружено абсолютно никаких попыток к нападению даже на небольшие караулы в 5 - 7 чел., охранявшие перевалы, не говоря уже о юм, что, даже на случай нападения киргиз, караулы эти могли быть увеличены в нужных размерах. Таким образом, причины снятия и увода китайских солдат с охранявшихся ми перевалов, а вместе с тем и разрешения киргизам перейти а китайскую территорию, кроются в чем-то другом. Исследование деятельности Аксуйского даоиня в Уч - Турфанском р - не, убеждает, что им руководили корыстные цели - получить крупные суммы денег за разрешение перейти границу. Указывая на то, что киргизы получали разрешения со стороны китайских властей перейти на их территорию, имею в виду тот факт, что киргизы каждой волости, прежде чем вступить на китайскую территорию, присылали к даоиню своих уполномоченных, испросить соответствующее разрешение и снабдив предварительно их значительной суммой денег на случай возможных трений в получении нужного им разрешения. Все депутации подобного рода принимались даоинем довольно милостиво, и разрешение на переход границы выдавалось им при условиях: уплаты некоторой суммы денег (сумма эта по слухам колебалась приблизительно в 5 тыс. руб.); выдачи всего огнестрельного оружия и внесения значительного количества опия, конечно, в целях продажи его; лошади же, рогатый скот и овцы забирались не только даоинем, но всеми китайскими чиновниками в размерах, неподдающихся даже учету. Достаточно уже того, что ими было забрано скота и овец столько, что они нашли возможность благотворительствовать, отдав несколько сот овец и крупного рогатого скота на прокормление русских пленных, взятых тогда у киргиз и впоследствии уведенных войсковым старшиной Бычковым в русские пределы. Подобного рода деяния, конечно, никоим образом не могут служить доказательством щедрости, а тем более, сострадания китайских чиновников.