Б.Сексенбаев. Мәдени сабақтастықтағы тарих даналығы